Kế hoạch tổ chức phun hóa chất tại trường học trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm tháng 8/2019
Kế hoạch tổ chức phun hóa chất tại trường học trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm tháng 8/2019