KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019-2020 (10/06/2019 21:50)

TRƯỜNG THCS THƯỢNG CÁT CÔNG KHAI KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019-2020

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG THCS THƯỢNG CÁT

  Số:    13   /KH-THCSTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Thượng Cát, ngày  23  tháng  5  năm 2019

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh lớp 6 năm học 2019 - 2020

    Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

   Căn cứ Công văn số 412/SGDĐT-QLT ngày 29/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019-2020;

    Căn cứ Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 15/5/2019 của UBND quận Bắc Từ Liêm năm học 2019-2020 về tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019-2020;

   Trường THCS Thượng Cát xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập THCS. 

2. Điều tra chính xác số học sinh ở độ tuổi trên địa bàn, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, tránh tình trạng quá tải . Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo rõ: phương thức, tuyến, chỉ tiêu, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

3. Tiếp tục thực hiện giải pháp nhằm: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất; giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp, giảm số lớp đối với những trường có số lớp quá lớn.

Tăng số học sinh được học 2 buổi/ngày.

4. Không  vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.

5. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

6. Thực hiện đúng các quy định, quy trình tuyển sinh trực tuyến.

 

B. CHỈ TIÊU

          - Huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn phường Thượng Cát vào học lớp 6 (151 học sinh/4 lớp).

          - Trẻ khuyết tật: 100% số trẻ khuyết tật trên địa bàn phường Thượng Cát hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6.

          * Tuyển sinh trực tuyến: Từ 85% trở lên số học sinh lớp 5 đã được cấp mã đăng kí tuyển sinh.

C. NGUYÊN TẮC

1. Không thu bất kì khoản tiền nào.

2. Đảm bảo cơ cấu giáo viên theo quy định.

3. Không tuyển quá chỉ tiêu được giao.

4. Không yêu cầu cha mẹ học sinh công chứng hồ sơ khi đã có bản chính đối chiếu.

5. Chỉ tuyển sinh một lần và theo đúng thời gian quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo.

D. NHIỆM VỤ VÀ BIỆN PHÁP CHÍNH

I. Nhiệm vụ

          1. Chỉnh trang cơ sở vật chất và kiện toàn đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường, chỉ tiêu (số lớp, số học sinh/lớp, số lớp được học 2 buổi/ngày) phải phù hợp với số phòng học của trường, trong đó phải dành ưu tiên cho các phòng chức năng và phòng học 2 buổi/ngày; mua sắm bổ sung trang thiết bị, cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất cho nhà trường, thi công xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất hoàn thành trước năm học mới.

2. Phân tích các điều kiện khó khăn, chủ động xây dựng các phương án, đề xuất các giải pháp tuyển sinh phù hợp thực tế.

II. Biện pháp

1. Xây dựng phương án tuyển sinh 

Trên cơ sở điều tra số trẻ sinh sống trên địa bàn, số liệu Sở GD&ĐT Hà Nội đã cung cấp tính đến kết thúc thời điểm điều tra, nhà trường chủ động rà soát cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để xây dựng phương án tuyển sinh phù hợp.

Về thứ tự ưu tiên tuyển sinh:

- Ưu tiên học sinh có hộ khẩu thường trú (DT1, DT2).

- Ưu tiên học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, học sinh khuyết tật.

Quan tâm con cán bộ chiến sĩ công an, bộ đội tham gia công tác tại các đơn vị trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

 

2. Quy định về tuyển sinh 

2.1. Phương thức tuyển sinh:  Thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND Quận quy định; tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến.

2.2. Địa bàn tuyển sinh: theo địa bàn phường Thượng Cát

 Học sinh “Đúng tuyến” là những học sinh trên địa bàn thuộc tuyến tuyển sinh được giao quy định trong kế hoạch tuyển sinh của UBND Quận.

2.3. Đối tượng tuyển sinh: Là những đối tượng học sinh trên địa bàn dân cư tham gia tuyển sinh theo tuyến của nhà trường, được phân thành 04 đối tượng:

          DT1: Học sinh có hộ khẩu thường trú và nơi cư trú hiện tại đều thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường;

          DT2: Học sinh có hộ khẩu thường trú thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường nhưng nơi cư trú hiện tại không thuộc địa bàn tuyển sinh của trường;

          DT3: Học sinh có nơi cư trú hiện tại thuộc địa bàn tuyển sinh của trường nhưng hộ khẩu thường trú không thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường;

          DT4: Học sinh có hộ khẩu thường trú và nơi cư trú hiện tại đều không thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường.

- Chỉ những học sinh vào lớp 6 đã được cấp mã đăng kí tuyển sinh theo đúng tuyến tuyển sinh đã quy định. (Các trường hợp học sinh không có mã đăng ký tuyển sinh, nhà trường sẽ lập danh sách báo cáo cụ thể về lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bắc Từ Liêm và chỉ được tuyển sinh khi được sự đồng ý của BCĐ).

- Học sinh dự tuyển vào lớp 6: Đã hoàn thành chương trình tiểu học.

Lưu ý: Những trường hợp có hộ khẩu thường trú hoặc có xác nhận nơi cư trú tại địa bàn của công an phường sau ngày 10/5/2019, nhà trường lập danh sách báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Phòng GD&ĐT để xem xét từng trường hợp cụ thể.

2.4. Độ tuổi tuyển sinh

- Tuổi của HS vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2008).

- Những trường hợp đặc biệt:

+ Những HS được học vượt lớp hoặc HS được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học.

+ HS là người dân tộc thiểu số, HS khuyết tật, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, HS ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

- HS không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.

 2.5. Hồ sơ tuyển sinh: Hồ sơ, thông tin trùng khớp với thông tin đã đăng nhập trên hệ thống trực tuyến (những trường hợp khác nhà trường sẽ báo cáo để Phòng GD&ĐT hướng dẫn cụ thể). Không yêu cầu cha mẹ học sinh công chứng hồ sơ khi đã có bản chính đối chiếu.

  a. Đối tượng 1 và đối tượng 2 (DT1, DT2)

- Đơn xin học (Theo mẫu).

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (nếu bản photo sẽ mang kèm bản chính để đối chiếu).

- Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận trước ngày 10/5/2019.

- Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học.

b. Đối tượng 3 (DT3)

- Đơn xin học (Theo mẫu).

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (nếu bản photo sẽ mang kèm bản chính để đối chiếu).

- Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu).

- Giấy xác nhận nơi cư trú tại địa bàn của công an phường trước ngày 10/5/2019 (chỉ có xác nhận của cảnh sát khu vực là không hợp lệ).

- Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học.

Ghi chú:

- Đối với giấy xác nhận nơi cư trú cần đảm bảo đủ, rõ các thông tin theo quy định: Số nhà, tổ dân phố, phường và các thông tin liên quan khác, có xác nhận của công an phường.

c. Đối tượng 4 (DT4)

- Đơn xin học (Theo mẫu).

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (nếu bản photo sẽ mang kèm bản chính để đối chiếu).

- Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu).

- Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học.

* Lưu ý:

- Trường THCS Thượng Cát đăng tải mẫu đơn xin học trên Website của trường (địa chỉ http://thcsthuongcat.pgdbactuliem.edu.vn).

- Trường hợp HS bị mất học bạ thì Giám đốc Sở GD&ĐT sẽ xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể. Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi quy định (nếu có). 

3. Thời gian tuyển sinh

3.1. Tuyển sinh trực tuyến: Trong giờ hành chính các ngày (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật) từ ngày 07/7/2019 đến hết ngày 09/7/2019 (kết hợp thu hồ sơ nếu CMHS có nguyện vọng).

- TDP Thượng Cát 1,2: Ngày 07/7/2019

- TDP Thượng Cát 3,4: Ngày 08/7/2019

- TDP Đông Ba 1,2,3: Ngày 09/7/2019

Lưu ý: Từ ngày 10/7/2019, nhà trường tổng hợp số lượng học sinh đã đăng kí tuyển sinh trực tuyến về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

3.2. Tuyển sinh trực tiếp đối với các học sinh đã được cấp mã nhưng chưa đăng kí tuyển sinh trực tuyến: Trong giờ hành chính các ngày (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật) từ ngày 13/7/2019 đến hết ngày 18/7/2019

- DT1, DT2: Từ ngày 13/7/2019 đến hết ngày 16/7/2019.

- DT3: Từ ngày 17/7/2019 đến 17 giờ 00 ngày 18/7/2019  .

- 17 giờ 30 ngày 18/7/2019 báo cáo nhanh kết quả tuyển sinh về BCĐ.

- Ngày 19/7/2019: BCĐ giao chỉ tiêu bổ sung (nếu nhà trường chưa đủ chỉ tiêu và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định).

3.3. Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ đối với những học sinh đã đăng kí thành công tuyển sinh trực tuyến: Cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường từ khi thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 18/7/2019.

3.4. Tuyển bổ sung

Sau ngày 18/7/2019, nếu trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao phải báo cáo Ban chỉ đạo; căn cứ tình hình thực tiễn của nhà trường, Phòng Giáo dục cho phép trường được tuyển bổ sung đủ chỉ tiêu: Từ ngày 20/7/2019 đến hết ngày 22/7/2019.

- Ngày 23/7/2019: Báo cáo kết quả tuyển sinh về BCĐ.

 E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Giám hiệu nhà trường

- Chủ động phối hợp với UBND phường trong công tác điều tra chính xác số trẻ sinh trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn.

- Tham gia tập huấn đầy đủ và tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lí, giáo viên nhân viên của nhà trường công tác tuyển sinh, tuyển sinh trực tuyến (nhập dữ liệu phần mềm, quy trình tuyển sinh trực tuyến, cấp mã đăng kí tuyển sinh, trích xuất dữ liệu, xét duyệt danh sách trúng tuyển, in báo cáo, thu nhận, kiểm tra hồ sơ, tiếp đón, hướng dẫn, giải thích đầy đủ, thấu đáo cho cha mẹ học sinh khi đăng kí tuyển sinh cho con em và có thắc mắc trong công tác tuyển sinh).

- Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT, UBND Quận, kế hoạch tuyển sinh của BCĐ, xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2019-2020, báo cáo Phòng GD&ĐT phê duyệt đúng thời gian quy định.

-  Phối hợp với UBND phường công khai kế hoạch tuyển sinh của BCĐ, kế hoạch của trường trên các phương tiện thông tin: Đài phát thanh của phường, bảng tin, Website của trường,… chậm nhất ngày 31/5/2019.

-  Gửi Tờ trình đề nghị Phòng GD&ĐT ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của nhà trường.

- Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh công tác tuyển sinh trực tuyến.

- Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về nhân sự và cơ sở vật chất để triển khai tuyển sinh trực tuyến theo quy định đảm bảo tỉ lệ cao nhất.

- Không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học. Tuyệt đối không tổ chức dạy trước chương trình cho học sinh.

- Hướng dẫn quy trình tuyển sinh trực tuyến niêm yết công khai tại bảng tin, cổng trường học và các phương tiện thông tin để cha mẹ học sinh biết.

- Quản trị, phân quyền cho cán bộ nhà trường được đăng nhập, khai thác trích xuất dữ liệu tuyển sinh.

- Phối hợp chạy thử nghiệm hệ thống đăng kí tuyển sinh trực tuyến, lập kế hoạch, phương án hỗ trợ, xử lí các tình huống bất thường xảy ra trong quá trình tổ chức tuyển sinh trực tuyến.

- Thực hiện bảo quản, lưu giữ tài khoản và mật khẩu tuyển sinh của Hiệu trưởng đã được Sở GD&ĐT Hà Nội cấp dùng cho năm học 2019-2020 và các năm tiếp theo.

- Thực hiện tuyên truyền đến cha mẹ học sinh về phương thức tuyển sinh đối với các trường THCS ngoài công lập, các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 theo Đề án “Thí điểm đào tạo Chương trình song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE Cambridge tại trường THCS trên địa bàn Thành phố Hà Nội”.

- Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho HS và cha mẹ học sinh. (Phụ lục)

2. Cán bộ tuyển sinh

- Hỗ trợ CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến theo sự phân công của BGH.

 

- Trực đầy đủ trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết kịp thời các khóa khăn, vướng mắc, tạo thuận lời cho học sinh và cha mẹ học sinh.

- Tiếp nhận hồ sơ của học sinh: Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kĩ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp các thông tin cá nhân HS: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh,... trong giấy khai sinh, hộ khẩu, học bạ, nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó kí và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng kí và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho HS sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.

- Tuyệt đối không thu tiền hồ sơ tuyển sinh, trái tuyến, không được thu hoặc vận động cha mẹ HS đóng góp các khoản ngoài quy định trong thời gian tuyển sinh.   

3. Lịch thực hiện công tác tuyển sinh

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

Trước 28/2

Rà soát cơ sở vật chất, học sinh, đội ngũ, báo cáo đăng kí chỉ tiêu tuyển sinh về PGD

Vũ Thị Minh Ngân

Trước 10/5

Tập huấn công tác tuyển sinh

HĐTS

Từ 20/5- 22/5

 

Trình Kế hoạch tuyển sinh cho UBND phường phê duyệt; Báo cáo Kế hoạch tuyển sinh về phòng GD&ĐT phê duyệt

Vũ Thị Minh Ngân

Gửi tờ trình đề nghị phòng GD&ĐT kí Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường

23/5

Gửi tờ trình đề nghị Phòng GD&ĐT kí Quyết định thành lập HĐTS của nhà trường.

Vũ Thị Minh Ngân

9 giờ 26/5 –

9 giờ 28/5

Chạy thử nghiệm hệ thống đăng kí tuyển sinh trực tuyến lớp 6 lần 1 (dự kiến theo Kế hoạch toàn Thành phố)

HĐTS

Trước 31/5

Phối hợp với UBND Phường công khai Kế hoạch tuyển sinh của trường trên cổng thông tin điện tử, bảng tin, đài phát thanh phường, các tổ dân phố,...

Vũ Thị Minh Ngân

Từ 10/6

Phối hợp với các đơn vị truyền thông để hướng dẫn CMHS đăng ký tuyển sinh; đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử của nhà trường.

HĐTS

Từ 15-17/6

Chạy thử nghiệm hệ thống đăng kí tuyển sinh trực tuyến toànThành phố

HĐTS

Từ 01/7

 đến hết 06/7

Trực hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến khối mầm non và tiểu học trên địa bàn phường.

HĐTS

Từ 07/7

đến hết 09/7

CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến lớp 6

Nhà trường tiếp nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ (nếu cha mẹ học sinh nộp).

CMHS

 

HĐTS

Từ 10/7

đến 12/7

Tổng hợp danh sách học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào trường năm học 2019-2020 theo hình thức đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

HĐTS

Từ 13/7

đến 18/7

Duyệt hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tiếp (dành cho những học sinh chưa đăng ký trực tuyến qua mạng), cập nhật vào hệ thống.

HĐTS

17 giờ 30

ngày 18/7

Báo cáo phòng GD&ĐT kết quả tuyển sinh; trình phương án tuyển sinh bổ sung nếu còn thiếu so với chỉ tiêu.

HĐTS

Công bố công khai danh sách học sinh trúng tuyển vào trường và số lượng được tuyển bổ sung (nếu có) năm học 2019-2020.

Từ 19/7

 

Nhà trường tiếp nhận và duyệt hồ sơ đăng ký tuyển sinh bổ sung.

HĐTS

Ngày 20/7-22/7

Tuyển bổ sung (nếu được giao chỉ tiêu bổ sung), cập nhật danh vào hệ thống trực tuyến

HĐTS

Ngày 23/7

Nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh cho Phòng GD&ĐT.

HĐTS

Từ ngày 01-10/8

Xếp lớp cho học sinh đầu cấp

HĐTS

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020 của trường THCS Thượng Cát./.

 

Nơi nhận:

- UBND Quận; (để b/c)

- Phòng GD&ĐT; (để p/d)

- UBND phường; (để b/c)

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

(Đã kí)

 

 

Vũ Thị Minh Ngân

Ý KIẾN CỦA UBND PHƯỜNG

 (Đã được phê duyệt)

DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT

(Đã được phê duyệt)

 

 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

TRỰC TUYỂN SINH

(Kèm theo kế hoạch số .... /KH-THCSTC ngày   /5/2019  của trường THCS Thượng Cát)

 

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

1

Vũ Thị Minh Ngân

Bí thư chi bộ

Hiệu trưởng

nhà trường

- Phụ trách chung về công tác tuyển sinh.

- Rà soát cơ sở vật chất, học sinh, đội ngũ, báo cáo đăng kí chỉ tiêu tuyển sinh về PGD.

- Xây dựng và Trình Kế hoạch TS cho UBND phường phê duyệt; Báo cáo Kế hoạch tuyển sinh về phòng GD&ĐT phê duyệt.

- Gửi tờ trình đề nghị phòng GD&ĐT kí Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường.

- Phối hợp với UBND phường công khai Kế hoạch tuyển sinh của trường, hướng dẫn cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh; đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử của nhà trường, bảng tin, đài phát thanh phường, các tổ dân phố,...

- Giải đáp thắc mắc của CMHS.

- Đảm bảo chế độ báo cáo phòng GD & ĐT đúng quy định.

2

Lâm Thị Vân

Chủ tịch công đoàn TTCM

- Tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và CMHS công tác tuyển sinh trực tuyến.

- Hướng dẫn quy trình tuyển sinh trực tuyến niêm yết công khai tại bản tin, cổng trường học và các phương tiện thông tin để CMHS biết.

- Hướng dẫn CMHS quy trình, thủ tục nộp hồ sơ tuyển sinh.

3

Lê Thị Lan

TTCM

- Tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và CMHS công tác tuyển sinh trực tuyến.

- Tiếp nhận hồ sơ HS thuộc tổ dân phố Đông Ba.

4

Nguyễn Thị Hậu

Tổng phụ trách

- Hỗ trợ CMHS tuyển sinh trực tuyến.

- Tiếp đón CMHS tại khu vực tuyển sinh

- Hướng dẫn CMHS quy trình, thủ tục nộp hồ sơ tuyển sinh.

5

Đàm Thị Thu Hà

Bí thư chi đoàn

- Phụ trách hỗ trợ CMHS tuyển sinh trực tuyến.

-Tiếp nhận hồ sơ HS thuộc tổ dân phố Đông Ba.

6

Nguyễn Thị Ngọc Phi

Tổ trưởng tổ VP

- Hỗ trợ CMHS tuyển sinh trực tuyến.

-Tiếp nhận hồ sơ HS thuộc tổ dân phố Thượng Cát.

7

Nguyễn Thị Nhâm

TB thanh tra

- Hỗ trợ CMHS tuyển sinh trực tuyến.

- Tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và CMHS công tác tuyển sinh trực tuyến.

- Hướng dẫn quy trình tuyển sinh trực tuyến niêm yết công khai tại bản tin, cổng trường học và các phương tiện thông tin để CMHS biết.

-Tiếp nhận hồ sơ HS thuộc tổ dân phố Thượng Cát.

- Giám sát, thực hiện các thủ tục công khai về tuyển sinh năm học 2019-2020.

8

Đoàn Quang Minh

Văn phòng

- Lưu giữ hồ sơ tuyển sinh.

- Ghi chép nhật ký tuyển sinh.

- Thực hiện các báo cáo tuyển sinh.